Shrnování a mediace: klíčová technika č. 1

mediace, shrnování

V dnešní době se čím dál tím více profesionálů v právním oboru obrací k mediaci jako k alternativnímu způsobu řešení konfliktů a sporů. Jste-li právník a uvažujete o tom, jak rozšířit svou advokátní praxi o mediaci, tento článek je právě pro vás. V následujícím článku se zaměříme na jednu z klíčových komunikačních technik – shrnování – a její význam pro mediátory. Pojďme se tedy podívat, jak může shrnování obohatit vaši práci a přispět k úspěšnějším výsledkům nejen v mediaci.

Mediace: k čemu to je?

Než se pustíme do detailů shrnutí jako komunikační techniky, připomeneme základní principy mediace. Jedná se o proces dobrovolného řešení konfliktů, ve kterém strany spolupracují na vyjasnění situace, a případně na nalezení uspokojivého řešení, za asistence nezávislého a nestranného mediátora. Jedním z cílů je dosažení dohody, která je přijatelná pro všechny zúčastněné strany a která usnadňuje trvalé řešení sporu.

Výhody pro advokáty a jejich klienty spočívají v šetření času, peněz a emocionální energie, které by jinak byly vynaloženy v tradičním soudním řízení. Mediace také umožňuje dosáhnout více flexibilních a kreativních řešení, která by v soudním rozhodnutí nebyla možná, a zároveň umožňuje větší kontrolu nad výsledkem sporu.

Navíc podporuje udržení a posilování vztahů mezi zúčastněnými stranami, což může být důležité v případě rodinných sporů, obchodních partnerství nebo dlouhodobých kontraktů.

V mediaci hraje klíčovou roli efektivní komunikace, která umožňuje zúčastněným stranám vyjádřit své potřeby, obavy a očekávání. V případě, že se stanete zároveň mediátorem, získáte příležitost pomoci svým klientům komunikovat efektivněji.

Co je to shrnutí a proč je důležité 💡

Shrnutí je komunikační technika, která spočívá v přeformulování a zkrácení sdělení, aby bylo zajištěno správné porozumění a zpřehlednění struktury rozhovoru. Tato technika je obzvláště důležitá v mediaci, protože pomáhá objasnit pozice, potřeby a zájmy zúčastněných stran, zvyšuje vzájemné porozumění a předchází nedorozuměním.

Shrnování v mediaci nabízí několik zásadních výhod. Především umožňuje podtrhnout, co mají strany společného a v čem se jejich pohled liší. Pokud je shrnutí správně provedeno, zpřehledňuje sdělení pro obě strany a zvyšuje srozumitelnost rozhovoru. Tím poskytuje stranám silnou oporu v rozhodování o dalším postupu a vzájemné komunikaci.

Shrnování může být také užitečné pro zajištění pokroku v jednání. Často se stává, že zúčastněné strany ztrácejí z dohledu hlavní témata, která přišly řešit nebo se zaměřují na vedlejší problémy. Pomocí shrnování může mediátor stranám pomáhat v udržování nadhledu či struktury jednání, aby se strany mohly věnovat tématům, která jsou pro ně v daný moment opravdu důležitá.

Efektivní shrnování je zvláště užitečné ve složitých  situacích, které jsou běžnou součástí každého jednání. Ať už jde o rozvodové spory, obchodní neshody nebo sousedské konflikty, schopnost jasně a stručně shrnout klíčové body a zájmy zúčastněných stran může být rozhodujícím faktorem pro úspěch mediace.

Techniky a strategie shrnování 🛠️

Aby bylo shrnování co nejúčinnější, je třeba zvládnout několik praktických kroků. Především je důležité aktivně naslouchat sdělení zúčastněných stran, abyste zachytili klíčové body a emoce, které jsou pro ně důležité. Během naslouchání se snažte oddělit hlavní myšlenky od detailů a vytvořit si vlastní stručný přehled sdělení. Může pomoci mapovat si hlavní témata a zároveň důvody, které jsou ohledně tématu pro každou stranu důležité.

Dalším krokem je rozpoznání vhodného okamžiku pro shrnutí informací. Vhodný čas může nastat, když jedna ze stran dokončí své sdělení, nebo když se zdá, že rozhovor ztrácí směr. V takových situacích můžete jako mediátor zasáhnout a shrnout klíčové body, které jste zaznamenali. Pomůžete stranám více se orientovat v tom, kde se v rozhovoru právě nacházejí a co potřebují dále probrat.

Shrnování je možné používat v různých variacích:

  • shrnutí většího úseku sdělení jedné strany,
  • shrnutí témat obou stran,
  • shrnutí pohledů obou stran ke konkrétnímu tématu,
  • shrnutí většího úseku mediace,
  • shrnutí dosavadního průběhu.

Při shrnování je důležité vyvarovat se vlastních hodnocení, názorů nebo interpretací. Vaše role jako mediátora spočívá v zajištění, že strany mají možnost vyjádřit své pozice a zájmy, aniž by byly zkresleny nebo ovlivněny vaším vlastním pohledem na situaci.

Jedním z běžných přešlapů začínajících mediátorů je tendence shrnovat tak, že se pokoušejí předávat informace z mluvčího k posluchači. Tímto se dostávají do role zástupce jedné ze stran a vysvětlují situaci druhé straně. Jakmile druhá strana nesouhlasí nebo z jakéhokoli důvodu odmítne přijmout to, co se jí mediátor pokouší vnucovat, dostává se do konfliktu s mediátorem. Mediátor tímto způsobem zásadně ohrožuje svou nestrannost. Při shrnování se proto vždy soustřeďte na osobu, která mluvila, nikoli na toho, kdo naslouchal.

Shrnutí v praxi 🤹

Abychom lépe pochopili, jak může shrnování přispět k úspěšné mediaci, představme si například rozvodový spor, kde strany bojují o rozdělení majetku a péči o děti. Během mediačního jednání mohou obě strany přednést řadu argumentů, stížností a obav, které mohou vést k napětí a vyostřování emocí. V takových situacích může mediátor použít shrnování, aby zjednodušil a zorganizoval informace, identifikoval hlavní obavy obou stran a umožnil jim soustředit se na konkrétní problémy, které je třeba řešit.

V praxi to může znamenat, že mediátor nejprve shrne obavy matky ohledně finanční stability a péče o děti, a poté shrne starosti otce týkající se spravedlivého rozdělení majetku a zachování kontaktu s dětmi. Tímto způsobem obě strany cítí, že jejich hlavní zájmy jsou vzaty v úvahu, což může vést k větší ochotě ke spolupráci na nalezení řešení.

Je důležité si uvědomit, že účinné shrnování zahrnuje i schopnost rozpoznat a opravit nepřesné shrnutí. Například, pokud mediátor přeformuluje sdělení jedné ze stran způsobem, který neodpovídá úplně tomu, co strana řekla, je důležité, aby mediátor přijal verbální i neverbální zpětnou vazbu a umožnil straně vyjasnit, jak své vyjádření myslela.

V rámci praxe shrnování je také důležité se vyhnout běžným chybám, jako je přílišné zjednodušování či generalizace, vynechávání důležitých informací nebo předjímání řešení. Správné shrnování by mělo být nestranné, přesné a zaměřené na klíčové body konfliktu.

Jak se ve shrnování zlepšit? ✅

Zvládnutí techniky shrnování vyžaduje čas, trpělivost a praxi. V případě, že jste zkušený právník či advokát, pravděpodobně již máte schopnost analyzovat a strukturovat informace, což je klíčová dovednost pro úspěšné shrnování. Následující tipy a strategie vám pomohou zdokonalit dovednosti v shrnování:

  1. Aktivní naslouchání: trénujte svou schopnost soustředit se na sdělení druhé osoby a vnímat jak slova, tak i neverbální signály. Aktivní naslouchání pomáhá lépe porozumět tomu, co druhá osoba skutečně říká a jaké jsou její emoce.
  2. Pozorujte a modelujte chování zkušených mediátorů: sledujte, jak zkušení mediátoři pracují se shrnováním pro zúčastněné strany. To vám pomůže získat užitečné nápady a techniky, které můžete použít ve vlastní praxi.
  3. Vyzkoušejte si shrnování v běžných konverzacích: aby se shrnování stalo přirozenou součástí vaší komunikace, zkuste si jej pravidelně trénovat v každodenních rozhovorech s přáteli, rodinou nebo kolegy.
  4. Žádejte o zpětnou vazbu: po shrnutí informací v průběhu mediaci neváhejte požádat zúčastněné strany o zpětnou vazbu. Např. “pochopil jsem to správně?” Zjistíte, zda jste správně porozuměli sdělení a zda jste při shrnování nevynechali nějaké důležité informace.
  5. Reflexe a sebehodnocení: po ukončení jednání se zamyslete nad svým výkonem a pokuste se identifikovat oblasti, ve kterých byste mohli zlepšit své dovednosti.

Shrnování je zásadní komunikační technika, která může významně přispět k úspěchu mediačního jednání. Zvládnutí shrnování pomáhá nejen zajišťovat správné porozumění a zvýšit efektivitu komunikace, ale také zlepšuje vzájemné porozumění mezi zúčastněnými stranami a usnadňuje hledání řešení konfliktů. Rozvoj dovedností shrnování je zvláště důležitý pro právníky, kteří se chtějí stát úspěšnými mediátory a rozšířit tak své právní pořád o další užitečnou službu – mediaci.

📚 Odkud jsme čerpali a kde se dozvíte více?