Corporate Governance

Právní a psychologický pohled

Správa obchodních korporací

Jednou ze základních otázek řešených u obchodních korporací (ale z širšího pohledu u všech právnických osob) je jejich účelná a efektivní správa (Corporate Governance). K diskutovaným problémům patří nejen působnost a vzájemná vazba mezi orgány, resp. členy orgánů obchodních korporací, ale také vztahy těchto orgánů ke společníkům či vztahy mezi společníky navzájem

Většina odborné literatury a také praktických kurzů se v oblasti Corporate Governance zaměřuje na právní aspekty. Ty se soustředí na postavení členů orgánů obchodních korporací, na jejich práva a povinnosti, jakož i na odpovědnost za řádný výkon funkce. Nelze však nevidět, že působení a vzájemné vztahy mezi členy orgánů jsou ovlivňovány nejen právní regulací, ale mají i značný psychologický rozměr daný interakcí osob, které funkce vykonávají a musí spolu účinně, efektivně a pokud možno bez konfliktů vyjednávat a rozhodovat. Zkušenost přitom říká, že konfliktům se není možné vyhnout a jsou zcela přirozenou součástí každého fungování v týmu či skupině. Konflikt je užitečné vnímat jako prostor pro změnu a rozvoj jak každého jedince, tak i celého týmu.

Právě na prolínání těchto právních a psychologických aspektů působících při správě a řízení obchodních korporací, ale obecně jakýchkoliv právnických osob, se zaměřuje tento kurz. Jeho účastníci prodiskutují a také a na praktických příkladech procvičí nejen všechna významná právní témata, ale podstatná část kurzu bude věnována psychologickým aspektům a práci s konfliktem. 

Cílem kurzu bude v tomto ohledu porozumění konfliktu a jeho zákonitostem, ať už obecně nebo během vyjednávání, identifikace slabých míst, které se u každého během konfliktu projevují (sebezkušenost), a také rozvoj strategií práce s konfliktem, které povedou ke změně během vyjednávání či interakce s druhou sranou. Kurz je přitom určen nejen pro skupiny, které konflikt řeší a je pro ně aktuálním tématem, ale je možno jej využít též jako nástroj prevence vzniku konfliktu při vyjednávání a při práci ve skupině

Účastníci kurzu

Kurz je primárně zaměřen na korporátní klientelu. Není tedy nabízen jako otevřený kurz, neboť lze předkládat, že na kurzu bude pracováno s informacemi, které mohou být důvěrné či citlivé pro daného objednatele (obchodní korporace). Kurz přitom bude vždy plně zaměřen na potřeby konkrétního klienta a také potřeby účastníků kurzu.

Cílovou skupinou budou především členové volených orgánů obchodních korporací. Kurz však mohou efektivně využít také společníci obchodních korporací při řešení otázek správy společnosti a vymezení vzájemných vztahů (to bude praktické zejména u společností osobních, či menších společností, kde společníci vykonávají i funkci statutárních orgánů).

Kurz však může být uzpůsoben také pro potřeby určité skupiny zaměstnanců podílejících se na plnění vymezených úkolů v rámci obchodní korporace. Typicky může jít o zaměstnance obchodních oddělení v rámci nákupu a prodeje apod.

Délka kurzu

Kurz je připraven jako individuální a lze jej plně přizpůsobit potřebám účastníků. Optimální délka kurzu jsou dva dny. V případě potřeby lze kurz realizovat i jako jednodenní. V případě řešení složitějších, zejména vztahových problémů, lze doporučit kurz jako tří denní. 

Podrobný program:

Právní problematika

V závislosti na potřebách účastníků a cílové skupině mohou být diskutovány tyto problémové okruhy:

 • Základní zásady správy obchodních korporací
 • Postavení, práva a povinnosti společníků
 • Vymezení orgánů obchodních korporací
 • Působnost orgánů obchodních korporací, jejich vzájemná vazba a vztahy
 • Členové orgánů obchodních korporací, podmínky a předpoklady výkonu funkce
 • Práva a povinnosti členů orgánů obchodních korporací, koncepce péče řádného hospodáře
 • Odpovědnost za výkon funkce člena orgánů obchodní korporace
 • Smluvní vztahy, proces uzavírání smlouvy, obchodní podmínky a doložky ve smlouvách
 • Kupní smlouva, smlouva o dílo

Psychologická problematika:

 • Porozumění konfliktu 
 • Nefunkční reakce během konfliktu
 • Identifikace individuálních limitů během konfliktních interakcí (vyjednávání), ať již u sebe, tak i u druhé strany
 • Identifikace a rozvoj funkčních strategií pro zvládání konfliktu
 • Práce se sebou samým i s druhou stranou během konfliktu, vyjednávání
 • Během kurzu lze pracovat jak se sebezkušeností, modelovými situacemi, tak i reálnými zkušenostmi z týmu (forma koučinku, supervize)

Modelový časový rozvrh v případě dvoudenního kurzu

 

První den – 9.00 – 16.30 hod.

9.00 – 10.15 – Sběr informací o skupině, o vazbách, vztazích, konfliktech, o právním postavení 

10.30 – 12.00 – Zásady správy obchodních korporací, vymezení orgánů a jejich vztahů

12.00 – 13. 00 – Oběd

13.00 – 14.45 – Porozumění konfliktu, vznik konfliktu, reakce 

15.00 – 16.40 – Strategie zvládání konfliktu, práce se sebou samým

 

Druhý den – 9.00 – 16.30 hod.

9.00 – 10.15 – Právní postavení členů orgánů obchodní korporace, práva a povinnosti člena

10.30 – 12.00 – Odpovědnost za výkon funkce člena orgánů obchodní korporace, smluvní vztahy

12.00 – 13. 00 – Oběd

13.00 – 14.45 – Nácvik modelových situací 

15.00 – 16.40 – Práce s reálnými zkušenostmi týmu (koučinku, supervize)


Více informací

kdy

Na základě domluvy

kde

Na základě domluvy

cena

Závisí na konkrétní podobě kurzu. Informujte se na info@mediacnivycvik.cz.

lektor


JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Chcete se nás na něco zeptat?